VIBE

"Vanellus vanellus"

Viben er en vadefugl, som yngler i Europa og Asien. I Danmark findes den på strandenge eller græsarealer med kreaturer, f.eks. på marsken ved Vadehavet, men viben trækker sydpå om vinteren.

Om foråret ankommer viben allerede fra sidst i februar, hvor ynglefuglene ankommer til Danmark og forårstrækket af nordligere fugle passerer os i marts-april. Bestanden af viber er gået kraftigt tilbage siden 1970 ´erne og man regner med der kun er ca 25000 par tilbage i Danmark.

Viben lever af insekter, orme, frøer og snegle samt plantedele.

Billederne kan købes i forskellige størrelser, med og uden ramme. Kontakt mig her for mere information.